بنیان های طراحی در زیباسازی شهری

[ad_1]

عنوان:

بنیان های طراحی در زیباسازی شهری

 


 

موضوع:

طراحی شهری

نويسنده:

دکتر سید رضا مرتضایی ، مهدی اصل فلاح


 

ناشر:

سازمان زیباسازی شهر تهران


 

توضيحات تكميلي:

 


زيباسازي‌شهري، مقوله‌اي بين‌رشته‌اي است که قلمروهاي تخصصي مختلفي را دربرمي‌گيرد. هدف از زيباسازي‌شهري، با درنظرگرفتن معنايي متعالي از واژه‌ي «زيبايي»، مناسب‌سازي هرچه بيشتر شهر و فضاهاي شهري است. با چنين نگاهي، شهر زيبا درواقع «شهر تکامل‌يافته» يا «شهر خوب و درست» خواهد بود که نيازهاي ساکنان خود را از جنبه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و عملکردي محقق مي‌سازد.

 

امروزه در فرايندهاي زيباسازي‌شهري، تغيير تمرکزي از کميت به کيفيت، از کالبد به تجربه، از هويت به شخصيت، از فرم به محتوا، و درنهايت، از شهر به شهروند صورت گرفته است. اين بدان‌معناست که همه‌ي فعاليت‌هاي مربوط به زيباسازي‌شهري، بايد با محوريت انسان‌ و تجربه‌ي آنها در فضاهاي عمومي شهري صورت پذيرد. در کتاب پيشِ رو نيز چنين رويکردي به زيباسازي‌شهري، مدنظر نگارندگان بوده است. درواقع، زيباسازي‌شهري، فراتر از اقدامات صوري و ظاهري، ناظر به تصميمات و اقدامات آگاهانه‌اي است که به توسعه‌ي کيفي شهر و زندگي شهري منجر شود. بنابراين، زيباسازي‌شهري را مي‌توان تلاشي درراستاي تکامل‌بخشي به فضاهاي شهري و حرکت به‌سمت هرچه بي‌نقص‌ترکردن آنها قلمداد کرد. اين مقوله، از ابعاد کلان طراحي، تصميم‌گيري و اجرا در فضاهاي شهري نظير مورفولوژي و ساختار شهر آغاز شده و تا ابعاد ميانه و خرد نظير منظر شهري، فضاهاي سبز شهري، مبلمان‌شهري، گرافيک محيطي و هنر شهري ادامه مي‌يابد و هماهنگي نظام‌مند و ساختاريافته‌ي اين ابعاد در فضاهاي شهري را مي‌توان از ديگر شاخصه‌هاي مهم در تحقق زيباسازي‌شهري دانست.

 

دراين کتاب نيز، با توجه به ابعاد کلان، ميانه و خُرد زيباسازي‌شهري، مباحثي در قالب چند بخش مجزا از هم ارائه شده‌اند. در ابتداي کتاب و به‌منظور درک و فهم تأثيرگذارتر مباحث بخش‌هاي بعدي، بنيان‌ها و مفاهيم پايه در زمينه‌هايي چون شناخت‌شناسي پديده‌ي شهر و فضاهاي عمومي شهري و زيبايي و زيبايي‌شناسي شهري ارائه شده‌اند. درواقع، بخش يک کتاب با هدف آماده‌سازي خواننده براي ورود به مباحث تخصصي زيباسازي‌شهري به‌رشته‌ي تحرير درآمده است.

 

در بخش دو کتاب، به عناصر سازنده در زيباسازي‌شهري پرداخته شده است که مباحث پوسته و جداره‌ي شهري، فضاي سبز شهري، مبلمان‌شهري و هنر شهري را دربرمي‌گيرد. اين عناصر را مي‌توان به‌لحاظ فرمي و کالبدي، شکل‌دهنده‌ي زيباسازي‌شهري قلمداد کرد که واسطه‌اي براي انتقال معنا و جاري‌ساختن محتوا در فضاهاي شهري هستند و به‌نوعي مي‌توان آنها را بستر آفرينش تجربه‌هاي مطلوب شهري دانست.

 

همچنين در بخش سه کتاب، از بين عوامل مختلف تأثيرگذار بر زيباسازي‌شهري، دو عامل که به‌زعم نگارندگان، از عوامل مهم دراين‌زمينه محسوب مي‌شوند، درقالب مباحث فرهنگ و ونداليسم مورد بحث و بررسي مفصل قرار گرفته‌اند. در بخش چهار، به رويکردهاي تخصصي در حوزه‌ي زيباسازي‌شهري پرداخته شده است که بحث‌هايي در زمينه‌هاي طراحي فراگير، طراحي پايدار، سمانتيک‌شهري و زيباسازي زمينه‌گرا در آن ارائه شده است. مباحث اين بخش، حوزه‌هاي زيربنايي فرايندهاي زيباسازي‌شهري را هدف قرار داده است که احاطه بر آنها، براي تخصص‌هاي مختلف مرتبط با زيباسازي‌ مانند طراحان، مي‌تواند بسيار راهگشا باشد.

 

قسمت انتهايي کتاب را مي‌توان به‌نوعي جمع‌بندي نگارندگان از کل مباحث کتاب دانست که داراي نگاهي تحليلي به حوزه‌ي زيباسازي‌شهري است و عصاره‌ي مطالب کتاب را با امتدادي کاربردي درخود جاي داده است.

 


 

فهرست مطالب:

 


بخش يک)

بنيان‌ها و مفاهيم

فصل يک) شناخت‌شناسي پديده‌ي شهر و فضاهاي عمومي شهر

فصل دوم) زيبايي و زيبايي‌شناسي شهري

 


بخش دو)

عناصر سازنده در زيباسازي شهري

فصل يک) پوسته و جداره‌ي شهري

فصل دو) فضاي سبز شهري

فصل سه) مبلمان‌شهري

فصل چهار) هنرهاي شهري

 


بخش سه)

عناصر مؤثر بر زيباسازي شهري

فصل يک) فرهنگ

فصل دو) ونداليسم

 


بخش چهار)

رويکردهاي تخصصي در حيطه‌ي زيباسازي شهري

فصل يک) زيباسازي و طراحي فراگير

فصل دو) زيباسازي و پايداري

فصل سه) سمانتيک‌شهري

فصل چهار) زيباسازي زمينه‌گرا

 


بنیان های طراحی در زیباسازی شهری

 

Absolutely, fitness and medicines are playing on the minds of young and old. There are varied complaints when an individual prefer get remedies online. Let’s talk about varied remedies you can get online. Viagra is a medication used to treat various diseases. What do you have to view about “is it safe to buy viagra online”? Where you can find more data about “where can i buy viagra online safely”? Matters, like “viagra wiki”, refer to different types of soundness problems. Actually, a scientific reviews found that up to three quarters of men on these medication experiment side effects. Prescription medicaments can help us, but they can also come with unwanted side effects. It’s significant to keep in mind that not all medicaments are foolproof. Speak to your physician about the proper deletion of your drug.

[ad_2]

لینک منبع